Lietošanas Noteikumi

  1. Reģistrācija un personas datu apstrādāšana

1.1. Pircējam, kurš vēlas  izmantot www.coffeeritz.lv veikalu un iegādāties tajā piedāvātās preces, ir jāpiereģistrējas www.coffeeritz.lv veikala sistēmā, aizpildot reģistrācijas anketu. Reģistrācijas anketā ir jānorāda šādi Pircēja personiskie dati: vārds, uzvārds, elektroniskā pasta adrese, preču piegādes adrese, Latvijā reģistrēts tālruņa numurs, citi preču piegādei nepieciešamie dati. Juridiskās personas pilnvarotais pārstāvis vārda un uzvārda vietā norāda juridiskās personas nosaukumu.

1.2. Pircējs ir atbildīgs par to, lai reģistrācijas anketā norādītie dati būtu precīzi, pareizi un izsmeļoši. Ja mainās Pircēja reģistrācijas formā norādītie dati, tam ir nekavējoties tie jāatjauno. “Coffee Ritz” nekādā gadījumā nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Pircējam un (vai) trešajām personām tādēļ, ka Pircējs ir norādījis nepareizus un (vai) neizsmeļošus personas datus, vai tos nav aktualizējis.

1.3. Pircējam ir tiesības jebkurā brīdī brīvi mainīt reģistrācijas datus, papildināt vai anulēt savu reģistrāciju. Anulējot reģistrāciju, Pircējam nav iespējas izmantot www.coffeeritz.lv veikalu un tajā iegādāties preces. Pircējs iegūst tiesības atkal iegādāties preces www.coffeeritz.lv interneta veikalā, tikai veicot atkārtotu reģistrāciju.

1.4. Reģistrējoties Pircējs izveido individuālos pievienošanās datus (lietotāja vārdu un paroli) un apņemas tos glabāt noslēpumā, un neatklāt tos trešajām personām. Tiecoties samazināt nelikumīgas pieslēgšanās pie www.coffeeritz.lv veikala Pircēja vārdā risku, rekomendējams izveidot sarežģītu, grūti atminamu paroli (rekomendējams paroli izveidot no ne mazāk kā 8 simboliem, izmantojot lielos un mazos burtus, ciparus un  pieturzīmes, izvairīties no viegli atminamiem vārdiem (Pircēja vārda, uzvārda u. c.) un (vai) cipariem (piem., dzimšanas datums) u. c.) un mainīt to ne retāk kā ik pēc 6 (sešiem) mēnešiem. Pircējs ir atbildīgs par tā izveidoto pieslēgšanās datu sarežģītību un to saglabāšanu, kā arī par jebkurām darbībām (datu nodošanu, iesniegtajiem preču pasūtījumiem, lietotāja komentāriem u. c.), kuras www.coffeeritz.lv veikalā veiktas, pievienojoties ar individuālu Pircēja lietotāja vārdu un paroli. Ja www.coffeeritz.lv sniegtos pakalpojumus izmanto trešās personas, pieslēdzoties pie interneta veikala, izmantojot Pircēja pievienošanās datus, “Coffee Ritz” šo personu uzskata par Pircēju. Ja Pircējs nozaudē pieslēgšanās datus, tam ir nekavējoties par to jāinformē “Coffee Ritz” pa pastu, telefonu vai nosūtot elektronisko vēstuli, vai jānomaina pieslēgšanās dati, pievienojoties pie www.coffeeritz.lv veikala. “Coffee Ritz” nevar būt un nebūs uzskatāms kā atbildīgais par zaudējumu rašanos, kas nodarīti Pircējam, trešajām personām, pieslēdzoties pie www.coffeeritz.lv veikala, izmantojot Pircēja pieslēgšanās datus.

1.5. Klienta personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar konfidencialitātes politiku (saite). Ja Pircējs izmanto www.coffeeritz.lv veikala pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka viņš piekrīt Klienta personas datu apstrādei un apstiprina, ka visa sniegtā informācija un personas dati ir pareizi un patiesi.

1.6. Pircēja personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Pircēju, pārdodot un piegādājot preces, izsniedzot grāmatvedības dokumentus, atmaksājot pārmaksas un/vai naudu par Pircēja atdotajām precēm, parāda nokārtošanu, citu saistību izpildi, kas izriet no Pirkuma līguma, un Pircējam nodrošinot piekļuvi citiem www.coffeeritz.lv veikala pakalpojumiem.

1.7. Pircēja personas dati tiks apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos tikai ar Pircēja piekrišanu. Pircēja piekrišana tiek izteikta, aizpildot reģistrācijas veidlapu un marķējot atbilstošos laukus, kas norādīti šajos noteikumos.

  1. Preču cenas, apmaksāšanas kārtība un termiņi

2.1. Preču cenas www.coffeeritz.lv veikalā un izveidotajā pasūtījumā ir norādītas Eiro ar PVN. Preces Pircējam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā www.coffeeritz.lv veikalā pasūtījuma iesniegšanas brīdī.

2.2. Apmaksu par Preci Pircējs veic interneta veikalā ar kredītkarti (MasterCard, Visa, Maestro, Visa Electron) vai ar pārskaitījumu uz “Coffee Ritz” konta numuru, kas norādīts priekšapmaksas rēķinā.

2.3. Tikai brīdī, kad “Coffee Ritz” no tā izvēlētās maksāšanas sistēmas operatora, saņem atbilstošu Pircēja maksājumu par precēm un to piegādes (transportēšanas) veikšanas apstiprinājumu, “Coffee Ritz” uzsāk pasūtījuma izpildi un no šī brīža arī aprēķināms preču piegādes termiņš. Preču un to piegādes cenas ir norādītas, ieskaitot PVN.

2.4. Pircējam, ja tas ir juridiska persona, ir tiesības norēķināties par precēm,  apmaksājot “Coffee Ritz” izstādītos  priekšapmaksas rēķinus (izvēloties tādu apmaksāšanas veidu). Saņemot priekšapmaksas rēķinu, Pircējs maksājumu veic izmantodams priekšapmaksas rēķinā norādīto konta numuru. Naudu Pircējs pārskaita uz “Coffee Ritz” kontu priekšapmaksas rēķinā norādītājā termiņā. Pircējam, neapmaksājot priekšapmaksas rēķinu tajā norādītajā termiņā preču pasūtījums no “Coffee Ritz” puses nav izpildāms.

2.5. Pasūtījumus Pircējs var veikt 24 stundas diennaktī, bet pasūtījumu komplektēšanu Pārdevējs veic: darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00, sestdienās, svētdienās – komplektēšana netiek veikta. Pārdevējs nosūta Pircējam automātisku apstiprinājumu par pasūtījuma pieņemšanu e-pasta veidā. Ja Pircējs nesaņem apstiprinošu e-pastu, tad pasūtījums nav pieņemts. Pasūtījuma komplektēšana tiek uzsākta brīdī, kad nauda ir ieskaitīta Pārdevēja kontā.

  1. Preču piegāde

3.1. www.coffeeritz.lv veikala tirdzniecība veicama un preces piegādājamas Rīgā un Latvijā. Tirdzniecības teritorija ir noteikta ar vienpusēju “Coffee Ritz” lēmumu. Preces piegādā “Coffee Ritz” vai tā pilnvarotais pārstāvis.

3.2. Par preču piegādes pakalpojumu piemērojams maksājums, kas ir norādīts www.coffeeritz.lv veikala mājas lapas sadaļā „Pakalpojumi” un ir spēkā preču pasūtījuma iesniegšanas brīdī. Preču piegādes maksājums var būt gan fiksēts, gan atkarīgs no Pircēja pasūtīto preču vērtības un (vai) piegādes termiņa.

3.3. Vidējais piegādes laiks vai preces pieejamība saņemšanai Pārdevēja birojā ir 2 (divas) līdz 3 (trīs) darba dienas, taču Pārdevējs patur tiesības Preci piegādāt 2 (divu) kalendāro nedēļu laikā, jo piegādes termiņi var mainīties atkarībā no Pārdevēja īpašajiem noteikumiem un Preces pieejamības noliktavā.

3.4. “Coffee Ritz” ir tiesības vienpusēji pēc saviem ieskatiem noteikt piegādes maksu un minimālo pirkumu groza summu, t. i., minimālo summu, par kuru Pircējam jāizvēlas un jāpasūta preces www.coffeeritz.lv veikalā lai pasūtījums tiktu izpildīts. Minimālā pirkumu groza summa norādāma www.coffeeritz.lv veikala sadaļā „Pakalpojumi”. Minimālajā pirkumu groza summā nav ieskaitāma preču piegādes maksa.

3.5. Pircēja pasūtītās preces piegādājamas uz www.coffeeritz.lv veikala sistēmā Pircēja piereģistrēto adresi. Pircējs apņemas preces pieņemt pats vai, veicot pasūtījumu, komentāru sadaļā norādīt personu, kura ir tiesīga Pircēja vārdā saņemt pasūtījumu (attiecībā uz Pircēju – juridisko personu – šī prasība ir izpildāma obligāti).

3.6. Pircējs preces bez maksas var saņemt “Coffee Ritz” ofisā. Ja Pircējs pasūtījuma veikšanas laikā izvēlas šo veidu:

3.6.1. Pasūtītās preces jāizņem ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad “Coffee Ritz” pa e-pastu ir informējis Pircēju, ka preces var saņemt.

3.6.2. Preces var saņemt tikai persona, kas veikusi pasūtījumu, vai persona, kas norādīta pasūtījuma veikšanas brīdī. Preču saņemšanas brīdī ir jābūt un “Coffee Ritz” darbiniekam jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments (vadītāja apliecība, personas apliecība vai pase).

3.7. Ja Pircējs pasūtījuma veikšanas laikā izvēlas Preču piegādi ar Omniva pakomātu, DPD PickUp punktu:

3.7.1. Omniva pakomātos var saņemt preces, kuru svars nepārsniedz 30 kg.

3.7.2. DPD PickUP punktos var saņemt preces, kuru svars nepārsniedz 20 kg (katra paka).

3.7.3. Sūtījums no Omniva pakomāta jāizņem 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs pa e-pastu ir informējis Pircēju, ka preces var saņemt.

3.7.4. Piegādes nosacījumi un Pircējam piemērojamā maksa aprakstīta “Coffee Ritz” mājas lapas sadaļā ”Pakalpojumi”.

3.8. Ja preču piegāde nav iespējama Pircēja vainas dēļ vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (Pircējs reģistrēdamies www.coffeeritz.lv veikala sistēmā ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Pircējs vai Pircēja norādīts saņēmējs nav atrodams, uzrāda spēkā neesošu personas dokumentu vai atsakās uzrādīt personas dokumentu, atkārtoti preces nav sūtāmas (izņemot gadījumus, kad Pircējs papildus samaksā par atkārtotu preču piegādi), bet iepriekš par precēm samaksātā nauda atmaksājama, izņemot preču piegādes maksu. Tādā gadījumā, ja pasūtījuma iesniegšanas laikā Pircējam tika piemērota piegādes maksājuma atlaide, taču preču piegāde nebija iespējama Pircēja vainas dēļ vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ, “Coffee Ritz” saglabā tiesības ieturēt no Pircējam atmaksājamās naudas summas pilnu preču piegādes maksu (kas ir spēkā preču pasūtījuma iesniegšanas brīdī), neņemot vērā pasūtījuma iesniegšanas laikā piemērotās atlaides.

3.9. Pircējs piekrīt, ka izņēmumu gadījumos preču piegāde var tikt kavēta neparedzētu un no “Coffee Ritz” neatkarīgu apstākļu dēļ. Tādā gadījumā “Coffee Ritz” apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un saskaņot preču piegādes laiku.

3.10. Visos gadījumos “Coffee Ritz” atbrīvojams no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja preces Pircējam netiek piegādātas vai netiek piegādātas laikā Pircēja vainas dēļ vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.

3.11. Preču piegādes laikā Pircējs vai tā norādītā persona kopā ar “Coffee Ritz” pārstāvi (kurjeru)  pārbauda sūtījuma stāvokli, kā arī piegādāto preču atbilstību pasūtījumam un piegādes pavaddokumentam. Pircējam vai tā norādītajai personai nepārbaudot sūtījuma stāvokli, piegādāto  preču komplektāciju un (vai) šajā punktā noteiktā kārtībā nepiefiksējot datus par sūtījuma bojājumiem, sūtījums ir uzskatāms par piegādātu atbilstoši veiktajam pasūtījumam un pienācīgā kvalitātē.

3.12. Preces pēc sūtījuma pārbaudīšanas (3.11. punkts) Pircējam vai tā norādītajai personai nododamas tikai tad, kad Pircējs vai tā norādītā persona parakstās pavadzīmē, preču pavaddokumentā vai citā sūtījuma nodošanas- pieņemšanas dokumentā. Ja Pircējs fizisku trūkumu dēļ, slimības vai citu iemeslu dēļ nevar pats parakstīties elektroniskajos vai citos dokumentos, ar tā pilnvarojumu par to parakstās cita persona vai “Coffee Ritz” (vai tā pilnvarota persona), Pircējam mutiski vai citādi apstiprinot parakstīšanās iespēju. Pircējam vai tā norādītajai personai neparakstoties preču pavadzīmē, preču pavaddokumentā vai citā sūtījuma nodošanas-pieņemšanas dokumentā (ieskaitot arī elektroniskajā dokumentā), preces Pircējam vai tā norādītajai personai nav nododamas un atkārtoti preces nav piegādājamas (izņemot gadījumus, kad Pircējs papildus samaksā par atkārtotu preču piegādi), bet iepriekš par precēm samaksātā nauda atmaksājama, ieturot preču piegādes maksu. Tādā gadījumā, ja pasūtījuma iesniegšanas laikā Pircējam tika piemērota piegādes maksas atlaide, “Coffee Ritz” saglabā tiesības ieturēt no Pircējam atmaksājamās naudas summas visu preču piegādes maksu (kas ir spēkā preču pasūtījuma iesniegšanas brīdī), neņemot vērā pasūtījuma iesniegšanas laikā piemērotās atlaides.

3.13. Tajos gadījumos, kad preču pieņemšanas laikā Pircējs ir pamanījis, ka sūtījumā nav atbilstošā preču daudzuma vai piegādātās preces neatbilst tā pasūtītajām precēm un tas nav norādīts faktūrrēķinā, pavadzīmē, preču pavaddokumentā vai citā sūtījuma nodošanas-pieņemšanas dokumentā, Pircējam ir nekavējoties (preču piegādes laikā) jāinformē par to “Coffee Ritz”. Ja Pircējs konstatē, ka piegādātās preces ir neatbilstošas kvalitātes, tas nekvalitatīvās preces nepieņem un tam tās ir jāatgriež kurjeram, bet preču atgriešanas faktu un iemeslu jāatzīmē faktūrrēķinā, pavadzīmē vai citā sūtījuma nodošanas-pieņemšanas vai preču atgriešanas dokumentā.

  1. Preču kvalitātes garantija un lietošanas derīguma termiņš

4.1. Katras preces derīguma termiņš un partijas numurs ir norādīts uz iepakojuma.

  1. Atteikuma tiesības. Preču maiņa un atgriešana

5.1. Pircējam ir tiesības izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties  no www.coffeeritz.lv veikalā noslēgtā preču pirkšanas – pārdošanas līguma, par to paziņojot “Coffee Ritz” rakstiski ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no preces piegādes dienas. Brīvas formas paziņojumu, kurā skaidri identificēts Pircējs (vārds, uzvārds) un pasūtījuma datums, par atteikuma tiesību izmantošanu, vai piegādes dokumentam pievienoto Atteikuma veidlapu, pienācīgi norādot visus nepieciešamos datus, Pircējs nosūta “Coffee Ritz” uz šādu adresi: SIA “Coffee Ritz”, Brīvības gatve 204a, Rīga, LV-1039 vai pa e-pastu: info@coffeeritz.lv.

5.2. Iesniedzot rakstisku paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu, Pircējam ir ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad ir nosūtīts paziņojums par atteikuma tiesību izmantošanu, jāatgriež prece (ja tā tika piegādāta) šo Noteikumu 5.6. punktā noteiktā kārtībā.

5.3. Noteikumu 5.1. punktā noteiktās atteikuma tiesības var izmantot tikai Pircējs, kurš saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumiem ir atzīstams par patērētāju, t. i.,  fiziska persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.

5.4. Pircējs (patērētājs) nevar izmantot Noteikumu 5.1. punktā noteiktās atteikuma tiesības, ja ir konstatējams jebkurš no šādiem apstākļiem:

5.4.1. prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;

5.4.2. patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;

5.4.3. citos 2014. gada 20. maija Ministru kabineta noteikumos Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” paredzētajos gadījumos.

5.5. Pircējs (patērētājs) ir tiesīgs pieteikt “Coffee Ritz” prasījumu par Līguma noteikumiem neatbilstošu preci atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likumam un izmantot minētajā likumā noteiktās tiesības likumā noteiktajā kārtībā.

5.6. Līguma noteikumiem neatbilstošo preci vai preci, attiecībā uz kuru izmantotas atteikuma tiesības vai kuras tiek atgrieztas atbilstoši Noteikumu 5.8. punktam, Pircējs nosūta pa pastu vai bez maksas nodod “Coffee Ritz” ofisā pirms tam vienojoties ar “Coffee Ritz” pa e-pastu info@coffeeritz.lv par preču atgriešanas laiku. Izmaksas, kas saistītas ar preces atgriešanu, sedz Pircējs. Ja Pircējs vēlas atgriezt preces to piegādes laikā, preces atgriežamas “Coffee Ritz” pārstāvim (kurjeram), kurš tās piegādājis.

5.7. Atgriežot vai mainot www.coffeeritz.lv veikalā iegādātās preces, “Coffee Ritz” ir tiesības pieprasīt aizpildīt “Coffee Ritz” iesniegtu preču atgriešanas vai maiņas formu.

5.8. Pircējs (gan fiziska, gan juridiska persona) ir tiesīgs apmainīt vai atgriezt, ievērojot Noteikumu 5.6. punkta kārtību, arī Līgumam atbilstošu preci, ja Pircējam nepatīk preces forma, izmērs, krāsa, modelis u.c. Par Līgumam atbilstošas preces atgriešanu Pircējam ir jāpaziņo “Coffee Ritz” nekavējoties (pie preču saņemšanas, bet ne vēlāk kā preču saņemšanas dienā) pa e-pastu info@coffeeritz.lv. Šie noteikumi par Līgumam atbilstošas preces atgriešanu nav attiecināmi uz precēm, uz kurām nav iespējams izmantot atteikuma tiesības atbilstoši Noteikumu 5.4. punktam.

5.9. Atgriežamām vai maināmām kvalitatīvām precēm vai precēm, attiecībā uz kurām tiek izmantotas atteikuma tiesības, ir jābūt nesabojātām, tās nedrīkst būt zaudējušas preču pārdošanas izskatu (nav noņemtas un sabojātas etiķetes, nav noplēstas aizsargplēves u. c.), lietošanas īpašības un tās nevar būt lietotas. Precēm ir jābūt atgrieztām oriģinālā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā Pircējs tās saņēma, obligāti ir jāiesniedz preču iegādes dokumenti. Ja preces ir sabojātas, nekārtīgas vai nav atbilstoši iepakotas, “Coffee Ritz” ir tiesības nepieņemt preces, tās nemainīt un neatgriezt Pircējam par precēm samaksāto naudu.

5.10. Par precēm, attiecībā uz kurām Pircējs izmantojis atteikuma tiesības, samaksātā nauda atmaksājama uz Pircēja kontu ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pircēja paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas. “Coffee Ritz” ir tiesīgs aizturēt Pircēja samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad “Coffee Ritz” saņēmis preci vai Pircējs iesniedzis “Coffee Ritz” apliecinājumu par to, ka prece ir nosūtīta atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība ir veikta agrāk.

5.11. Atgriežot vai mainot kvalitatīvas un Pircēja pasūtījumam atbilstošas preces, kā arī līgumam neatbilstošas preces, “Coffee Ritz” norēķinās, ievērojot Noteikumu 5.10. punktu.

  1. Informācijas apmaiņa

6.1. “Coffee Ritz” visus paziņojumus sūta un citādi kontaktējas ar Pircēju pa tā reģistrācijas formā norādīto elektroniskā pasta adresi vai telefonu.

6.2. Pircējs visus paziņojums un jautājumus sūta un citādi kontaktējas pa e-pastu (info@coffeeritz.lv) vai telefonu (+371 25900411).

  1. Beigu nosacījumi un strīdus risināšana

7.1. Šie Noteikumi ir sagatavoti vadoties pēc Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

7.2. Attiecībām, kuras ir izveidojušās uz šo Noteikumu pamata, piemērojamas Latvijas Republikas tiesību normas.

7.3. Rodoties zaudējumiem, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei zaudējumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7.4. Jebkurš strīds, kas rodas starp Pircēju un “Coffee Ritz”, risināms pārrunu ceļā, strīda pusēm cenšoties panākt vienošanos.

7.5. Ja strīdu starp Pircēju (patērētāju) un “Coffee Ritz” nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, Pircējs (patērētājs) iesniedz “Coffee Ritz” rakstveida iesniegumu (elektroniski iesniegtam iesniegumam nav nepieciešams paraksts), kurā norāda:

1) savu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi un kontaktinformāciju;

2) iesnieguma iesniegšanas datumu;

3) strīda būtību, savu prasījumu un tā pamatojumu.

7.6. Iesniegumam pievieno darījumu apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī citus iesniegumu pamatojošus dokumentus (ja iespējams).

7.7. “Coffee Ritz” 15 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas sniedz Pircējam (patērētājam) rakstveida atbildi uz iesniegumu un informē par iespējamo prasījuma izpildes veidu vai strīda risinājumu, ja minētajā laikposmā nav panākta vienošanās par patērētāja prasījuma izpildi vai alternatīvu prasījuma izpildes veidu. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepriekš minētajā termiņā nav iespējams sniegt atbildi uz patērētāja iesniegumu, Starpnieks nekavējoties rakstveidā informē par to patērētāju, norādot saprātīgu termiņu, kurā atbilde tiks sniegta, kā arī pamato šāda pagarinājuma nepieciešamību.

7.8. Ja “Coffee Ritz” uzskata, ka Pircēja (patērētāja) prasījums nav pamatots, vai ir gatavs piedāvāt patērētājam citu strīda risinājumu, tas rakstveidā par to informē patērētāju Noteikumu 7.7. punktā minētajā termiņā. “Coffee Ritz” ir pienākums pamatot patērētāja prasījuma atteikumu.

7.9. Ja Pircēju (patērētāju) apmierina “Coffee Ritz” piedāvātais risinājums, strīds uzskatāms par atrisinātu.

7.10. Ja “Coffee Ritz” nesniedz atbildi uz Pircēja (patērētāja) iesniegumu Noteikumu 7.7. punktā noteiktajā termiņā, uzskatāms, ka “Coffee Ritz” atsakās izpildīt patērētāja prasījumu.

7.11. Ja “Coffee Ritz” atsakās izpildīt Pircēja (patērētāja) prasījumu vai patērētāju neapmierina “Coffee Ritz” piedāvātais risinājums, patērētājs ir tiesīgs vērsties:

1) Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, lai saņemtu palīdzību strīda risināšanā;

2) Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisijā, mājaslapa: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija-0, kas risina strīdus jomā, kurā darbojas “Coffee Ritz”; vai izmantojot platformu https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooselanguage

3) Patērētāju strīdu risināšanas komisijā, ja Patērētāju tiesību aizsardzības centrā patērētājam sniegtā palīdzība strīda risināšanā nav nodrošinājusi rezultātu un attiecīgajā jomā ir iespējams sasaukt Patērētāju strīdu risināšanas komisiju strīda izskatīšanai;

4) tiesā.

 

 

TOP
Iepirkumu grozs 0